Reklama

Niedziela Sandomierska

Służyć Bogu i Ojczyźnie gotów

Jutro przypada liturgiczne wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, obok Matki Najświętszej i św. Stanisława Kostki – współpatronki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) – a tym samym święto jednej z większych katolickich organizacji młodzieżowych. To dobra okazja, by przyjrzeć się KSM-owi w diecezji sandomierskiej

Służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów! – to hasło w myśl którego Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży chce kształtować swoich członków na dojrzałych chrześcijan. Do realizacji tego celu przyczyniają się cotygodniowe spotkania formacyjne w parafii oraz formacja ponadparafialna i diecezjalna, poprzez różnego typu szkolenia i zjazdy. KSM realizuje misję Kościoła, stąd program formacyjny Kościoła niejako automatycznie staje się programem formacyjnym KSM.

Siedmioletni program

KSM proponuje wstępującym w jego struktury siedmioletni program formacyjny. Dwa lata formacji kandydata począwszy od 14. roku życia, dwa lata formacji członka juniora i trzy lata formacji członka zwyczajnego. Program obejmuje 30-35 spotkań formacyjnych w ciągu roku i obóz wakacyjny odpowiedniego stopnia. Przejście na kolejny stopień odbywa się w święto patronalne Chrystusa Króla po dokonaniu weryfikacji. Każdy rok formacji posiada swoje przewodnie hasło rozpatrywane w pięciu aspektach: biblijnym, teologicznym, moralnym, liturgicznym i organizacyjnym. Po zakończeniu siedmiu lat formacji KSM-owicz może powtarzać niektóre wybrane zagadnienia, wymagające pogłębienia, a także poświęcić się formacji młodszych.

Reklama

Dla zobrazowania zagadnienia chcę pokazać schemat programu formacyjnego KSM. Stowarzyszenie proponuje następujące hasła poszczególnych stopni (lat) formacji: Kandydat – „Spotkanie z Chrystusem” i „Spotkanie z Kościołem”. Członek junior – „Ja – człowiek” oraz „Ja i ty”. Członek zwyczajny – „Ja i my – rodzina”, „Ja i my – ojczyzna” oraz „Ja i my – świat”. Program kandydatów jest programem typowo ewangelizacyjnym, podejmującym podstawowe prawdy wiary i wprowadzającym w KSM. Ma on przygotować do złożenia przyrzeczenia. Program juniorów pomaga poznać siebie i odpowiedzieć na podstawowe pytania życiowe człowieka. Natomiast program członków zwyczajnych wprowadza w życie człowieka dorosłego, przygotowującego się do założenia rodziny czy służby ojczyźnie. Przygotowuje też do wstąpienia do Akcji Katolickiej zrzeszającej dorosłych.

Formacja w parafii

Podstawowa praca oddziału i koła KSM odbywa się podczas cotygodniowego spotkania formacyjnego prowadzonego w ramach całego oddziału, jeżeli jest on niewielki, lub w mniejszych grupach zwanych zastępami, liczących 3-9 osób. Spotkania prowadzi wyznaczony przez kierownictwo oddziału i odpowiednio przeszkolony zastępowy. Zarząd Diecezjalny KSM organizuje w tym celu szkolenia, przeznaczone dla kandydatów na zastępowych.

O działaniu parafialnego oddziału opowiadają Ewelina i Hiacynta Jamróz z Tuszowa Narodowego: – Nasz odział powstał niedawno i działa niecały rok. Liczy prawie 20 osób z gimnazjum i szkoły średniej. Spotkania u nas odbywają się, ze względów organizacyjnych, co dwa tygodnie w pierwszy i trzeci piątek miesiąca. Mamy spotkania formacyjne, Krąg Biblijny i spotkania towarzysko-organizacyjne. Ale w naszym oddziale nie tylko się spotykamy, ale również działamy. Z racji święta patronalnego związanego ze wspomnieniem bł. Karoliny przygotowaliśmy dla parafian prezentację multimedialną i adorację Najświętszego Sakramentu. Podejmujemy również inne akcje diecezjalne czy parafialne, takie jak: świąteczna paczka dla szpitala oraz pomoc najuboższym. Zaangażowaliśmy się w zbieranie nakrętek, czy makulatury żeby wybudowano studnię w Sudanie. Przewidujemy zorganizowanie Wigilii dla samotnych i chorych z parafii. Nasz oddział prowadzi Różaniec, Drogę Krzyżową, Misterium Męki Pańskiej i adoracje. Mamy również swoje sukcesy – podczas ostatniej Niedzieli Palmowej w Sandomierzu zwyciężyliśmy w diecezjalnym konkursie palm – informują siostry Jamróz.

Reklama

O działaniu w opatowskim oddziale opowiada Krystian Dudek. – Sami wytwarzamy i rozprowadzamy świeczki woskowe. Podejmujemy inicjatywę świątecznej paczki dla najuboższych dzieci w parafii. Rozprowadzamy również na poszczególne święta okolicznościowe kartki. Oprócz tego, w miarę swoich możliwości, włączamy się w inicjatywy proponowane przez Zarząd Diecezjalny. Podobne działania podejmują również inne oddziały parafialne.

Dni formacyjne w diecezji

Przechodząc ze struktur parafialnych spójrzmy na pole działania z punktu widzenia Zarządu Diecezjalnego. Zastępca prezesa KSM Katarzyna Łeptuch z Nowej Dęby informuje o przeprowadzonych właśnie dniach formacyjnych. – Tegoroczne jesienne Dni Formacyjne KSM odbyły się w dniach 18-20 października w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej „Quo Vadis” w Sandomierzu. Wzięły w nich udział 44 osoby z oddziałów: Nowa Dęba (MBKP), Stany, Dwikozy, Chmielów, Pysznica, Gościeradów, Krzątka, Rudki, Opatów, Grębów i Janik. Uczestnicy przystąpili do trzech rodzajów szkoleń. Podczas szkolenia „0” mogli bliżej zapoznać się z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi naszego stowarzyszenia. Poznawali historię, strukturę, patronów, prawa i obowiązki członka oraz kandydata do KSM. Kandydaci na zastępowego uczestniczyli w szkoleniu stopnia I i II, gdzie przez spotkania z instruktorami diecezjalnymi, mogli się przygotować do prowadzenia spotkań formacyjnych w swoich oddziałach. Podczas takich spotkań nie brakuje modlitwy. Jest Msza św. czy adoracja Najświętszego Sakramentu. Dni formacyjne to też spotkania tematyczne prowadzone przez instruktorów: Ewelinę Kusiak, Damiana Warchoła i Adriana Wragę. Dla lepszej integracji uczestników organizujemy ogniska ze śpiewem i tańcami. Całość takich spotkań kończy się egzaminem, który ma sprawdzić zdobytą wiedzę uczestników – informuje nas Katarzyna Łeptuch.

Oczami uczestników

Na szkolenie „0” m.in. przybyły dziewczęta z Chmielowa: Marcelina i Gabriela Turek oraz Barbara Kosior. Zauważają, że podczas obecnego spotkania można było zapoznać się z historią KSM, poznać lepiej patronów, strukturę i cele Stowarzyszenia. To spotkanie jeszcze bardziej mobilizuje je, aby w swoim środowisku podejmować rozmaite działanie. Podkreślają, że ich oddział w parafii Chmielów liczy niespełna rok, ale jego członkowie chętnię włączają się w życie wspólnoty.

Idąc wyżej na szkoleniu „I” pośród innych można było spotkać Roberta Deca z parafii Krzątka. – Podczas szkolenia instruktorzy chcą nam pokazać struktury działania KSM oraz przygotowywać do podejmowania w przyszłości odpowiedzialności za prowadzenie spotkań w naszych oddziałach – wyjaśnia Robert. Jeszcze wyższy stopień szkolenia ma już za sobą m.in. Agata Sajecka z Gościeradowa: – Na stopniu „II” jest kontynuacja poprzedniego szkolenia. Instruktorzy pomagają nam pełniej odczytywać naszą wiarę, poprzez pogłębienie teologiczne zdobytej wcześniej wiedzy. Jest nam to potrzebne, abyśmy mogli w naszych parafiach, w sposób właściwy formować młodszych.

Absolwenci tego szkolenia po nominacji zarządu i błogosławieństwie Księdza Biskupa w uroczystość Chrystusa Króla zostaną zastępowymi. Przed nimi otwarta droga, aby podjąć szkolenia i zostać Instruktorami.

Jedność działania

Zapytany o współpracę struktur diecezjalnych z władzami ogólnopolskimi Stowarzyszenia, prezes sandomierskiego KSM Damian Warchoł wylicza: – Włączamy się w akcje typu: „Pocztówka” czy „Flaga w twoim oknie”. Bierzemy czynny udział w organizacji Miasteczka Modlitewnego przy sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie. Na tym spotkaniu KSM naszej diecezji przygotowuje m.in. scenariusze adoracji, prowadzi spotkania w grupach czy pogodne wieczorki. Jesteśmy też zaangażowani w promocję poprzez strony internetowe, rozsyłanie plakatów, pisanie artykułów, wywiady do gazet i radia. Pomagamy również na miejscu w sprawach technicznych. Podczas wakacji uczestniczymy w ogólnopolskich Dniach Formacyjnych na Śnieżnicy dla Zarządów Diecezjalnych i Kierownictw. Bierzemy udział w weekendowych Sesjach Zarządów Diecezjalnych, podczas których omawiane są bieżące sprawy Stowarzyszenia oraz w pracach nad nowelizacją statutu KSM. Nasz przedstawiciel Michał Panek jest koordynatorem sekcji prawnej KSM i wicekoordynatorem w pracach nad statutem.

* * *

Stopnie w KSM

Kandydatem jest osoba, która ukończyła 13 lat i pragnie realizować cele statutu.

Członek to osoba, która ma 15 lat, ukończyła szkolenie „0” i zaliczyła egzamin, odbyła tzw. półroczny staż kandydacki, uczestniczyła w rekolekcjach przed przyrzeczeniem, złożyła przyrzeczenie w katedrze w uroczystość Chrystusa Króla (święto patronalne KSM). Wtedy otrzymuje też odznakę oraz legitymację i staję się pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia. Od tej pory posiada czynne i bierne prawo wyborcze. W wieku od 15 lat lub od momentu złożenia przyrzeczenia do 18 lat jest się członkiem juniorem, po ukończeniu 18. roku życia członkiem zwyczajnym. Członek junior i zwyczajny mają takie same prawa i obowiązki, które określa statut. Jeśli osoba złoży przyrzeczenie w wieku co najmniej 18 lat, to od razu staje się członkiem zwyczajnym.

Zastępowy to osoba, która prowadzi spotkania formacyjne w swoim oddziale. Zastępowego typuje Kierownictwo oddziału. Musi on spełnić następujące warunki: być członkiem KSM, ukończyć szkolenie I i II stopnia dla zastępowych oraz zaliczyć egzamin. W uroczystość Chrystusa Króla kandydat na zastępowego uchwałą zarządu diecezjalnego zostaje zastępowym i otrzymuje nominację.

Instruktor diecezjalny (lider) to osoba, która jest wytypowanym przez Zarząd Diecezjalny zastępowym. Aby zostać instruktorem diecezjalnym należy: być zastępowym, ukończyć szkolenie I i II stopnia dla instruktorów diecezjalnych i odbyć przynajmniej jedno szkolenie ogólnopolskie oraz odbyć praktyki kandydackie. Należy też zaliczyć egzamin instruktorski. W uroczystość Chrystusa Króla w katedrze kandydat uchwałą zarządu diecezjalnego zostaje instruktorem diecezjalnym i otrzymuje nominację. Jego zadanem jest prowadzenie szkoleń wewnątrzorganizacyjnych i wakacyjnych obozów szkoleniowych, współudział w prowadzeniu rekolekcji i dni skupienia, układanie programów szkoleniowych i konspektów, doradztwo – Rada Instruktorów Diecezjalnych.

Instruktor ogólnopolski – osoba, prowadząca szkolenia na szczeblu ogólnopolskim. Kandydat musi być wcześniej instruktorem diecezjalnym i zostaje wydelegowany przez zarząd diecezjalny na szkolenie instruktorskie, obejmujące III stopnie i kończące się egzaminem, a po jego zaliczeniu Prezydium Krajowej Rady KSM nadaje kandydatowi stopień instruktora ogólnopolskiego na mocy właściwej uchwały i wręcza mu nominację.

Członek senior – to osoba, która była członkiem zwyczajnym i przekroczyła 30. rok życia.

2013-11-13 13:49

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Naczelny Rabin Polski i rektor KUL: potrzeba spotkań izraelskiej i polskiej młodzieży

2020-09-10 17:29

[ TEMATY ]

młodzi

KUL

rektor

rabin

Wikipedia

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich

Potrzeba jeszcze więcej spotkań młodych ludzi z Polski i Izraela, tak by mogli wzajemnie poznawać kulturę swoich narodów i budować relacje – podkreślają naczelny rabin Polski Michael Schudrich i rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. Mirosław Kalinowski.

Rabin i rektor KUL odbyli w czwartek rozmowę, podczas której wskazali na konieczność współpracy i wzajemnych kontaktów.

Ks. prof. Kalinowski poinformował o planach utworzenia na KUL studiów judaistyki i zaprosił rabina Schudricha do złożenia wizyty na uniwersytecie. Zaproponował również wzajemnej wizyty polskiej i izraelskiej młodzieży.

Rabin Schudrich podkreśla, że ważne jest, by młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski z Izraela odwiedzać miejsca pamięci związane z Holokaustem, nawiązywali także relacje ze swoimi rówieśnikami. „Chodzi o budowanie wspólnej przyszłości” – dodał.

Naczelny Rabin Polski uznał, za bardzo dobrą inicjatywę, by młodzież, która przyjeżdża odwiedzać niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny na Majdanku, spotykała się również z młodymi Polkami w kampusie KUL. „Jestem bardzo wdzięczny rektorowi KUL za tę inicjatywę i w pełni ją popieram” – powiedział rabin Schudrich.

CZYTAJ DALEJ

Kolegium Rektorskie KUL: wypowiedzi ks. Wierzbickiego skierowane do oceny komisji dyscyplinarnej

2020-09-29 14:19

[ TEMATY ]

KUL

YouTube

Treść wypowiedzi medialnych księdza dr. hab. Alfreda Wierzbickiego, zatrudnionego na wydziale kościelnym, zostanie przekazana do oceny Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników - poinformowało Kolegium Rektorskie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Kolegium zaznaczyło, że wypowiedzi ks. Wierzbickiego są traktowane przez władze uczelni jako działania szkodzące misji KUL. „Kolegium rektorskie odcina się od tych słów i apeluje, aby nie traktować ich jako stanowiska uniwersytetu" - czytamy w komunikacie.

„Katolicki Uniwersytet Lubelski w swojej działalności naukowej i dydaktycznej jest podporządkowany misji zawartej w sentencji „Deo et Patriae". Od 100 lat misja ta jest przekazywana kolejnym pokoleniom naukowców, studentów i pracowników administracji, którzy tworzyli i aktualnie tworzą środowisko akademickie KUL" - zaznaczyło Kolegium Rektorskie KUL.

Władze uczelni informują, że podstawą skierowania sprawy ks. Wierzbickiego do oceny Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników jest Statut KUL, zgodnie z którym: „na wydziałach kościelnych Uniwersytetu mogą być zatrudnione jako nauczyciele akademiccy te osoby, które należą do Kościoła katolickiego i odznaczają się nieskazitelnością życia, czystością doktryny i pilnością w pełnieniu obowiązków. Nauczyciele akademiccy, którzy nauczają spraw dotyczących wiary lub moralności, zobowiązani są do wykonywania swoich zadań w pełnej wspólnocie z Nauczycielskim Urzędem Kościoła" (§47.5).

CZYTAJ DALEJ

W rocznice śmierci Kornela Morawieckiego odsłonięcie tablicy ku jego czci

2020-09-29 16:22

[ TEMATY ]

Solidarność

Kornel Morawiecki

fb.com/MorawieckiPL

Zdjęcie Kornela Morawieckiego opublikowane przez Premiera Mateusza Morawieckiego na swoim profilu FB

Zdjęcie Kornela Morawieckiego opublikowane przez Premiera Mateusza Morawieckiego na swoim profilu FB

Uroczystość upamiętniająca lidera Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego oraz innych działaczy tego antykomunistycznego ugrupowania odbędzie się w środę w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Planowane jest odsłonięcie tablicy i otwarcie wystawy.

Solidarność Walcząca, której liderem był zmarły przed rokiem - 30 września 2019 r. - Kornel Morawiecki, była - jak podkreślają historycy zajmujący się badaniem jej dziejów - jedną z najbardziej radykalnych oraz najskuteczniej zakonspirowanych organizacji opozycyjnych w latach PRL.

"Żywimy głęboką nadzieję, że wspólnie się spotkamy, by dać wyraz pamięci o Kornelu Morawieckim i innych członkach Solidarności Walczącej" - podkreślili organizatorzy ceremonii: Instytut Dziedzictwa Solidarności, Stowarzyszenie Solidarność Walcząca oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Podczas uroczystości, w której zaplanowano udział premiera Mateusza Morawieckiego, nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pobytowi Kornela Morawieckiego oraz innych członków Solidarności Walczącej w areszcie przy ul. Rakowieckiej. Ceremonia rozpocznie się w południe.

Następnie zostanie zaprezentowana multimedialna wystawa poświęcona Kornelowi Morawieckiemu, którą przygotowało Stowarzyszenie Solidarność Walcząca wspólnie z Instytutem Dziedzictwa Solidarności.

Ponadto na dziedzińcu muzeum zostaną przedstawione ekspozycje Stowarzyszenia z Wrocławia, Poznania i Gdańska oraz wystawa "Zanim upadł Berliński Mur".

Tego samego dnia o godz. 17 w kościele św. Jozafata w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 90 odbędzie się msza św. w intencji Kornela Morawieckiego. "Po mszy jej uczestnicy przejdą na cmentarz i zgromadzą się przy grobie Kornela" - zapowiedzieli organizatorzy.

Solidarność Walcząca w dekadzie lat 80. XX w. była jedną z istotnych grup opozycji antykomunistycznej w PRL. Wyróżniał ją nie tylko radykalny antykomunistyczny program, ale również duża ofiarność i poświęcenie jej członków. W ocenie badaczy Solidarność Walcząca to przykład konspiracyjnej organizacji o zdecentralizowanej strukturze, kierowanej przez lidera Kornela Morawieckiego, cieszącego się u działaczy autorytetem.

Nadrzędnym celem programowym Solidarności Walczącej, która powstała w czerwcu 1982 r. we Wrocławiu w wyniku rozłamu w Regionalnym Komitecie Strajkowym NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk, było odzyskanie niepodległości i obalenie komunistycznej władzy. (PAP)

nno/ wj/ pko/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję