Reklama

41. Piesza Pielgrzymka z Lublina na Jasną Górę

Idźcie i przynoście owoce

2019-08-05 10:25

Urszula Buglewicz

Agnieszka Marek

Już po raz 41. wyruszyła piesza pielgrzymka z Lublina na Jasną Górę. W rekolekcjach w drodze uczestniczy ponad 2 tys. osób, które w ciągu kilkunastu dni pokonają ponad 300 km. 14 sierpnia pielgrzymi pokłonią się Matce Bożej.

Pierwsza grupa pielgrzymkowa jest na szlaku od 1 sierpnia. Najwcześniej wyruszyli pątnicy z ziemi chełmskiej, dzień później dołączyli do nich mieszkańcy Krasnegostawu i okolic. 3 sierpnia odbyła się uroczysta Msza św. przed archikatedrą lubelską, która oficjalnie rozpoczęła pielgrzymkę. - Oddajmy serca Matce Bożej, Ona prowadzi nas do Syna - apelował ks. Mirosław Ładniak. Pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika Eucharystię sprawowali biskupi: Artur Miziński, Mieczysław Cisło, Józef Wróbel i Ryszard Karpiński, a także kilkudziesięciu kapłanów, z których ok. 50 wędruje do Częstochowy. - Obecność wszystkich biskupów uświadamia nam, jak pielgrzymka jest ważna dla Kościoła lokalnego - mówił ks. Ładniak. Przewodnik przypomniał, że główną intencją pielgrzymki, która odbywa się pod hasłem „W mocy Ducha Świętego” jest modlitwa o dobre owoce III Synodu Archidiecezji Lubelskiej, a partnerem diecezjalne wydawnictwo Gaudium. Codzienne konferencje, głoszone przez o. Szymona Janowskiego OFM Cap. podejmują temat Dekalogu. - To powrót do źródeł, do prawa naturalnego. Rekolekcje w drodze pomagają nam w odkrywaniu Boga w codziennym życiu, w rozeznawaniu co jest dobre, a co złe - wyjaśniał ks. Ładniak. Wraz z tymi, którzy wędrują do Matki, modlili się duchowi pielgrzymi, którzy swoje intencje złożyli w funduszu „Idę z Tobą”. Wielu z nich spotyka się na codziennym Apelu Jasnogórskim, śpiewanym w archikatedrze lubelskiej po Mszy św. wieczornej w łączności z pielgrzymami. Uczestnicy liturgii wsparli finansowo fundusz pomocy dzieciom, prowadzony przez lubelską Caritas. Zebrane środki zostaną przeznaczone dla chorych dzieci na leczenie i rehabilitację.

W homilii abp Stanisław Budzik nawiązał do hasła pielgrzymki i głównej intencji, niesionej w sercach pielgrzymów. - Cieszę się, że sprawy synodu są ważnym tematem waszych modlitw, że hymnem pielgrzymki jest pieśń synodalna, której słowa współbrzmią z hasłem: „Duchu Święty, Twa moc/ Niechaj odnowi oblicze Kościoła/ Bo Tyś do wiary swój lud powołał/ I w swej miłości zachował” - mówił Ksiądz Arcybiskup. - Kościół nieustannie potrzebuje odnowy; wołanie do Ducha Świętego Odnowiciela jest zadaniem każdego pokolenia ludzi wierzących - podkreślał. Wskazując na zadania zwołanego synodu, Pasterz wyjaśniał, że podążając wspólną drogą wciąż trzeba szukać dróg odnowy, powracać do źródeł Ewangelii i przykazań, czynić Kościół „domem i szkołą komunii”. - Jesteście kwintesencją tego, o co w synodzie chodzi. Podejmujecie wspólną drogę do jasno określonego celu, do jasnogórskiej Kany, do Maryi która prowadzi nas na spotkanie z Chrystusem i otwiera na moc Bożego Ducha - mówił abp Budzik do pielgrzymów. - W mocy Ducha rozpoczynacie wędrowne rekolekcje. Wpatrzeni w Matkę naszego Pana budujcie komunię Kościoła. Stawiajcie sobie ważne pytania i odpowiadajcie na nie tak, jak odpowiadała Maryja. To was wezwał Ojciec, by iść wspólną drogą. Idźcie więc razem i przynoście owoce - podkreślał.

Reklama

Św. Pius X

2016-08-18 14:21

Bp Ignacy Dec
Edycja świdnicka 34/2016, str. 5

Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych/pl.wikipedia.org

Święty Pius X nazywał się wcześniej Józef Sarto. Urodził się 2 czerwca 1835 r. we wsi Riese, położonej między Vicenzą a Trewirem, jako syn krawcowej i listonosza. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Padwie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1858 r. Odtąd przechodził kolejno przez prawie wszystkie stanowiska kościelne. Był wikariuszem, potem proboszczem, następnie kanonikiem i kanclerzem kurii, prefektem i ojcem duchownym w seminarium. W 1884 r. papież Leon XIII powołał go na stolicę biskupią w Mantui. Tu okazał się dobrym pasterzem i wspaniałym organizatorem życia kościelnego. W dowód uznania w 1893 r. został mianowany patriarchą Wenecji i kardynałem. W 1903 r. po śmierci Leona XIII kardynałowie wybrali go papieżem. Obrał sobie imię Pius X. W odróżnieniu od swego poprzednika Leona XIII, wielkiego dyplomaty i polityka, Pius X poświęcił swój pontyfikat sprawom czysto kościelnym. Zatroszczył się przede wszystkim o pogłębienie życia religijnego duchowieństwa i wiernych świeckich. Ożywił w Kościele życie eucharystyczne, zachęcając do wczesnej i częstej Komunii św., oraz zreformował brewiarz i kalendarz liturgiczny. Wzmagał się także z nasilającym się ruchem modernistycznym. Przestrzegał wiernych Kościoła przed błędami głoszonymi przez modernistów. Radykalne i jednoznaczne stanowisko wobec tego kierunku zjednało mu wielu wrogów i posądzenie o konserwatyzm. Koniec pontyfikatu Piusa X zaciemniły chmury nadciągającej nawałnicy. Papież przewidywał wybuch wojny i gorąco pragnął jej odwrócenia. Zmarł wkrótce po jej wybuchu, 20 sierpnia 1914 r. W testamencie napisał: „Ubogim urodziłem się, ubogim żyłem, ubogim chcę umrzeć”.

W liturgiczne wspomnienie św. Piusa X czytamy teksty biblijne wskazujące na postawę, w jakiej należy głosić naukę Chrystusa. Można je uszeregować w następujących punktach:

a) Pośród utrapienia
Faktycznie, Ewangelia była najczęściej głoszona wśród przeciwności. Jej głosiciele bywali za nią prześladowani i doświadczali z jej powodu wielu utrapień.

b) Aby podobać się nie ludziom, ale Bogu
Ważną częścią Ewangelii są upomnienia. Zwykle nie podobają się one adresatom. Także upominający bywają ostrożni, by nie stracić uznania u ludzi. Apostoł jednak przypomina, że w głoszeniu Ewangelii nie należy zabiegać o to, by podobać się ludziom, ale Bogu.

c) Unikanie pochlebstw i chciwości
Głosicielom Ewangelii grozi pokusa schlebiania słuchaczom, a także chciwość na pochwały. Apostoł wyznaje, że obce mu były takie postawy w głoszeniu nauki Chrystusa.

d) Postawa skromności i życzliwości
Siewcom Bożego słowa winna towarzyszyć postawa skromności i wielkiej życzliwości wobec h ludzi. Apostoł wyznaje: „Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy” (1 Tes 2,8).

W stylu św. Pawła głosił Ewangelię na początku XX wieku papież Pius X. Nie brakowało mu w życiu utrapień, w dużej mierze z tego powodu, że nie głosił tego, czego niektórzy oczekiwali. Nie chciał się podobać ludziom, ale Bogu. Wszystko, co czynił, czynił z miłości do Pana Boga i człowieka. Zdał dobrze egzamin z miłości przed Chrystusem. Dlatego został wyniesiony na ołtarze.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Franciszek zachęcił Polaków do dzielenia się z potrzebującymi

2019-08-21 10:41

st (KAI) / Watykan

Do naśladowania Apostołów i ducha, jakim żył Kościół pierwszych wieków - konkretnych gestów dzielenia się z potrzebującymi - zachęcił Ojciec Święty pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

disha1980/fotolia.com

Oto słowa papieża skierowane do Polaków:

Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, wasze pielgrzymowanie do Rzymu, do grobów Apostołów i świętych, jest okazją, by ponownie przyjąć ich świadectwo i uczyć się jak żyć z oddaniem Chrystusowi i braciom w duchu komunii miłości. Wy również dajcie przykład braterskiej wrażliwości i hojności, przez konkretne gesty dzielenia się z potrzebującymi. Niech Pan wam błogosławi! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Temat dzisiejszej katechezy brzmi: „Wszystko mieli wspólne”. Ten zapis z Dziejów Apostolskich odnosi się do wspólnoty chrześcijańskiej, która rodzi się z wylania Ducha Świętego i rozwija się dzięki zaczynowi dzielenia się między braćmi i siostrami w Chrystusie.

Istnieje pewien dynamizm solidarności, który buduje Kościół jako rodzinę Bożą, jako doświadczenie koinonii. To greckie słowo oznacza „oddanie do wspólnego użytku”, „dzielenie się”, „przekazywanie, udział w czymś”. W pierwotnym Kościele koinonia odnosi się przede wszystkim do uczestnictwa w Ciele i Krwi Chrystusa, co przekłada się na braterską jedność, a zatem także na oddanie dóbr do wspólnego użytku i zbieranie pieniędzy na składkę na rzecz Kościoła-matki w Jerozolimie (por. Rz 12,13; 2 Kor 8–9).

Koinonia staje się nowym sposobem relacji między uczniami Pana. Więź z Chrystusem ustanawia więź między braćmi, która zespala i wyraża się także w komunii dóbr materialnych. Mocni wspierają słabych (por. Rz 15, 1) i nikt nie doświadcza ubóstwa, które poniża i oszpeca ludzką godność. Konkretny przykład dzielenia się i wspólnoty dóbr pochodzi ze świadectwa Barnaby: posiada on pole i sprzedaje je, aby przekazać dochody apostołom (por. Dz 4,36-37). Ale obok jego pozytywnego przykładu pojawia się inny, negatywny: Ananiasz i jego żona Safira, sprzedawszy kawałek ziemi, postanawiają przekazać tylko jedną część apostołom, a drugą zatrzymać dla siebie (por. Dz 5, 1-2). Ta postawa – określona przez św. Jana Chryzostoma jako prawdziwe „świętokradztwo” (Homilia na Dzieje Apostolskie, 12) – sprowadza na nich śmierć. Brak szczerości w dzieleniu się oznacza bowiem kultywowanie hipokryzji, oddalenie od prawdy, samolubstwo, gaszenie ognia wspólnoty i wprowadza w chłód śmierci wewnętrznej. Niech Pan ześle na nas swego Ducha komunii, który jest niezbywalnym wyrazem natury Kościoła, czułej matki wszystkich, zwłaszcza najuboższych.

W dzisiejszej audiencji udział więzili między innymi: pielgrzymi z parafii Miłosierdzia Bożego w Sasinie (diec. pelplińska); z parafii św. Bogumiła w Kole (diec. włocławska); Dzieci i młodzież z parafii Matki Bożej Królowej Rodzin z Białki (arch. krakowska); Grupa młodzieży – laureatów konkursu wiedzy o św. Janie Pawle II; Grupa pielgrzymkowa z Biura Pielgrzymkowego Santiago ze Szczecina; Pielgrzymi z Polskiego Związku Niewidomych z Ełku.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem