Reklama

Niedziela Lubelska

Kongresy Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie miejscem dialogu Kościoła ze współczesnym światem

VI Kongres Kultury Chrześcijańskiej odbędzie się od 15 do 17 października br. w Lublinie, w gmachu KUL pod hasłem: „Przestrzenie dialogu. Chrześcijańskie inspiracje kultury spotkania”. Lubelskie Kongresy są międzynarodowymi spotkaniami ludzi Kościoła, intelektualistów i ludzi kultury, wpisującymi się w twórczy dialog Kościoła ze światem współczesnym.

2020-10-13 09:21

[ TEMATY ]

kongres

KKCh

Pierwszy Kongres miał miejsce w 2000 r. z inicjatywy ówczesnego metropolity lubelskiego, abp. Józefa Życińskiego. Kolejne – odbywające się co 4 lata kongresy - kontynuowane są od 2012 r. przez jego następcę abp. Stanisława Budzika.

Tegoroczny kongres zainauguruje wykład kard. Kurta Kocha, który od 2010 roku jest przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, nt. „Chrześcijańskie inspiracje dla kultury dialogu i spotkania”. 16 października rano kard. Koch odbierze tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Reklama

Wśród prelegentów Kongresu Kultury Chrześcijańskiej znają się tej rangi postaci, co niemiecki kard. Gerhard Müller, rosyjski biskup prawosławny Serafin Amielczenkow, abp Grzegorz Ryś, bp Andrzej Czaja, ks. prof. Józef Niewiadomski, o. Maciej Zięba, ks. Andrzej Szostek, ks. Manfred Deselaers, Andrzej Zybertowicz, Paweł Śpiewak czy Anna Rastawicka.

W ramach kongresu – skoncentrowanego wokół tematyki dialogu - odbędą się m. in. debaty nt. „Dialog jako zasada w życiu i nauczaniu Jana Pawła II oraz kard. Stefana Wyszyńskiego”; „Kościoły w dialogu”; „Wspólne dziedzictwo Wschodu i Zachodu”; „Przestrzenie dialogu w kulturze”; „Wiara – dialog – odpowiedzialność”; „Żydowskie i chrześcijańskie inspiracje dialogu” czy „Świat po pandemii koronawirusa”.

Obradom towarzyszyć będą wydarzenia artystyczne, m.in. koncerty Leszka Możdżera i Symchy Kellera. Zaprezentowany też zostanie film „Zieja” Roberta Glińskiego i Grzegorza Linkowskiego.

Reklama

„Sacrum i kultura: chrześcijańskie korzenie przyszłości”

Pierwszy Kongres Kultury Chrześcijańskiej odbył się 6-7 listopada 2000 r. pod hasłem: „Sacrum i kultura: chrześcijańskie korzenie przyszłości”. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. kard. Paul Poupard i kard. Miroslaw Vlk oraz luminarze świata kultury i nauki: Ryszard Kapuściński, Leszek Kołakowski i Andrzej Wajda. Prof. Leszek Kołakowski w fascynującym wykładzie: „Czy już w po-chrześcijańskim czasie żyjemy?” odpowiadał na to pytanie dowodząc, że współczesny świat potrzebuje chrześcijaństwa, a przede wszystkim odpowiedzi na pytanie o sens życia i cierpienia oraz niesionego przezeń świata wartości.

Bezprecedensowym wydarzeniem była uroczystość nadania doktoratu honoris causa KUL trzem postaciom reprezentującym różne tradycje religijne: kard. Wiliamowi Keelerowi, arcybiskupowi Baltimore, najstarszej diecezji w USA, prawosławnemu patriarsze Rumunii Teoktystowi oraz prof. Elio Toaffowi, naczelnemu rabinowi Rzymu. Patriarcha Teoktyst przyjął papieża Jana Pawła II jako pierwszy zwierzchnik kraju o większości prawosławnej, natomiast rabin Toaff był gospodarzem historycznej wizyty Papieża w rzymskiej synagodze w 1986 r.

Wydarzeniem była procesja przedstawicieli różnych wyznań i religii na terenie dawnego obozu koncentracyjnego na Majdanku,. Byli więźniowie tego obozu, katolicy, muzułmanie, prawosławni, protestanci i Żydzi, młodzież ukraińska i uczniowie Lublina, mieszkańcy miasta i zaproszeni goście przemaszerowali przez obóz Czarną Drogą, którą niegdyś przebywali więźniowie, i odcisnęli na tabliczkach z niewypalonej gliny wymieszanej z ziemią Majdanka ślady swoich palców. Reprezentant każdej z religii odmawiał modlitwę w różnych miejscach obozu.

„Chrześcijańskie inspiracje w budowaniu zjednoczonej Europy”

II Kongres Kultury Chrześcijańskiej obradował w Lublinie 24-26 września 2004 r. pod hasłem „Chrześcijańskie inspiracje w budowaniu zjednoczonej Europy”. Jego uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytania: jakie wartości powinni wnosić chrześcijanie do wspólnoty narodów europejskich, jak przezwyciężać kryzys własnej wiary, jak szukać tego, co łączy i jak być obecnym w świecie, który coraz bardziej oddala się od swych tradycji i korzeni.

Ze szczególnym zainteresowaniem przyjęto dwa wystąpienia. Francuska filozof Chantal Delsol poddała analizie pojęcie „praw człowieka”, które kreuje rzeczywistość współczesnych społeczeństw. Z kolei o „homo sovieticus” - mówił metropolita Moskwy abp Tadeusz Kondrusiewicz. Zauważył, że „homo sovieticus” znalazł w sobie siłę, aby obalić totalitarny system, ale nie aby stworzyć nowy system wartości dla dzisiejszej Rosji.

„Godność czy sukces? Kulturowe dylematy współczesności”

Na ten temat od 26 do 28 września 2008 r. obradował III Kongres Kultury Chrześcijańskiej. Problem ten organizator kongresu, abp Życiński ujął następująco: „Wyzwania stawiane współcześnie przed Kościołem przez kulturę postmoderny, globalny świat i integrację Europy można porównać do wielkich wyzwań, które stanęły przed chrześcijaństwem gdy Apostołowie powędrowali z zacisza Galilei 'na krańce ziemi' – w stronę ateńskiego Areopagu i wielkich metropolii Imperium Romanum”.

Kultura bez chrześcijaństwa nie niesie nadziei – to konkluzja zawarta w wykładzie pt. „Humanizm Ewangelii a rozczarowania postmoderny”, który na otwarcie kongresu wygłosił ks. prof. Jerzy Szymik. Natomiast świadectwo jak być chrześcijaninem na obecnym zakręcie dziejów Europy zaprezentował prof. Rocco Buttiglione, znany włoski filozof i polityk. Wzywał chrześcijan do aktywnego włączenia się w walkę o oblicze duchowe Europy. Podkreślił, że głównym sporem jaki toczy się dziś w Europie jest spór o koncepcję człowieka, a w ślad za tym o prawa osoby ludzkiej i rodziny. „Potężne lobby chce z Brukseli narzucić wszystkim państwom członkowskim uznanie małżeństwa między osobami tej samej płci oraz aktywną ze strony państwa promocję homoseksualnego stylu życia” – ostrzegał Buttiglione.

Ks. prof. Michał Heller, światowej sławy kosmolog i filozof zwrócił uwagę, że poszukiwanie sensu życia jest jednym z najstarszych i najdonioślejszych, ale i najbardziej frustrujących zajęć ludzkości. Podkreślił, że „porażki w tym poszukiwaniu stanowią nie tylko przejaw dzisiejszych kryzysów kulturowych i cywilizacyjnych, lecz należą także do głównych ich powodów”.

Mówiono także o konieczności budowania społeczeństwa na trwałych wartościach. „Jeśli w tym pokoleniu, pokoleniu zwycięskim nie ułożymy tablic wartości, to nie poradzimy sobie z budową świata. Jako rewolucjonista nie mam co do tego żadnych wątpliwości” – stwierdził były prezydent Lech Wałęsa.

„Poszukiwanie człowieka w człowieku – chrześcijańskie korzenie nadziei”

IV Kongres Kultury Chrześcijańskiej obradował Lublinie od 27 do 30 września 2012 r. Po śmierci abp. Życińskiego, tradycję organizowania kongresów kultury przejął nowy metropolita lubelski abp Stanisław Budzik. W trzydniowym spotkaniu uczestniczyli m.in. kard. Gianfranco Ravasi, George Weigel, Zygmunt Bauman, Rocco Buttiglione i ks. Tomas Halik.

W przesłaniu Kongresu przypomniano słowa Karola Wojtyły, który jako uczestnik Soboru Watykańskiego II przestrzegał przed mentalnością zamkniętą na wspólne poszukiwanie prawdy. Zwrócono uwagę, że jest to szczególnie ważne w epoce pogłębiającej się polaryzacji kultury tworzonej przez ludzi wiary i kultury rozwijanej przez środowiska laickie.

Kongres rozpoczęło wręczenie doktoratu honoris causa KUL kard. Gianfranco Ravasiemu, wybitnemu bibliście i przewodniczącemu Papieskiej Rady ds. Kultury.

Prof. Zygmunt Bauman w wykładzie pt: „Postmodernistyczny obraz człowieka w społeczeństwie. Gdzie źródła nadziei na lepszą przyszłość?” wśród najbardziej zagrożonych dziś wartości wymienił godność człowieka. Drugi problem współczesnej cywilizacji, zdaniem Basumana to „wiara, że każdy problem uda się rozwiązać” czyli inaczej mówiąc wiara w postęp, który zaprowadzi ludzkość ku szczęściu, czyniąc życie bardziej wygodnym i wolnym od cierpienia”. Tymczasem – jak podkreślił – „rola cierpienia jest ogromna, bez niego nie byłoby nas, rozwoju kultury i naszej cywilizacji”.

Jak przywrócić współczesnemu światu nadzieję, jak głosić ewangelię, korzystając ze wskazówek Jana Pawła II? – na to pytanie odpowiadał prof. George Weigel, filozof, wybitny znawca myśli Jana Pawła II i autor jego znakomitej biografii.

Na ile Europa uległa dechrystianizacji i jaki model chrześcijaństwa ma moc jej odrodzenia? – na te pytania próbował odpowiedzieć ks. prof. Tomas Halik z Uniwersytetu Karola. Znany czeski duszpasterz, pisarz i publicysta wymienił trzy propozycje, złożone współczesnemu człowiekowi: chrześcijaństwo, sekularyzowany humanizm i neopogaństwo. Jego zdaniem rzeczywistym zagrożeniem dla Kościoła nie jest ani "pogaństwo", ani radykalna "świeckość", a niezdolność chrześcijaństwa do znalezienia swojego miejsca pośrodku współczesnej kultury.

Nie może być kultury chrześcijańskiej bez ukazywania kultury miłości i miłosierdzia – wskazywała natomiast siostra Małgorzata Chmielewska. A zdaniem ks. Mieczysława Puzewicza, ci chrześcijanie, którzy nie świadczą innym miłosierdzia, mają małe szanse chociażby na czyściec, nie mówiąc już o niebie.

„Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach”

Pod tym hasłem obradował V Kongres Kultury Chrześcijańskiej w 2016 r. Uczestniczyli w nim m.in. kard. Gianfranco Ravasi, Krzysztof Penderecki, ks. prof. Michał Heller, s. Małgorzata Chmielewska i Adam Zagajewski. Kongres ten inaugurował również obchody 100-lecia KUL.

W wykładzie otwierającym a zatytułowanym „Wolność ocalona. Rdzeń antropologii chrześcijańskiej” kard. Gianfranco Ravasi przedstawił relację między wiarą a wolnością w odniesieniu do więzi łączących człowieka i Boga. Charakteryzując istotę wiary, wskazał, że jest ona zarazem spotkaniem, zaufaniem, uściskiem i miłością.

Doktorat honoris causa KUL otrzymał Krzysztof Penderecki, którego uhonorowano m.in. za propagowanie w swojej sztuce najgłębszych ideałów, mocno zakorzenionych w tradycji biblijnej.

Podczas Kongresu obchodzono też rocznicę obrony doktoratu KUL przez ks. prof. Michała Hellera. Jego wykład pt. "Kosmiczny problem wolności" dotyczył relacji między zjawiskiem wolności, światem fizycznym a ludzką moralnością.

O wolności i Kościele w twórczości Benedykta XVI mówił m.in. ks. prof. Jerzy Szymik. Okazją do spotkania była prezentacja drugiej części siódmego tomu dzieł zebranych Josepha Ratzingera. Prelegent wskazywał, że u Ratzingera istnieją dwie koncepcje wolności: pojęcie wolności w nowożytnych dziejach ducha i nowożytne pojęcie wolności w życiu Kościoła.

Wiele miejsca poświęcono relacjom pomiędzy Kościołem w Polsce a Rosyjską Cerkwią Prawosławną i Ukraińskim Kościołem Greckokatolickim. Punktem wyjścia było „Wspólne orędzie do narodów Polski i Rosji”, podpisane w Warszawie w 2012 r. przez patriarchę Cyryla i abp Józefa Michalika. Zastanawiano się jak w obecnej, zaostrzającej się sytuacji na świecie oraz agresji Rosji na Ukrainę, dialog ten może być kontynuowany. Prof. Andriej Zubow, znany prawosławny intelektualista z Moskwy zauważył, że aby móc kontynuować dialog pomiędzy obydwoma Kościołami, muszą one występować jako samodzielne podmioty, nie podporządkowane polityce państwowej. Tymczasem w Rosji Cerkiew, mimo pewnych nadziei na zwiększenie swej autonomii w okresie poprzednim, po wybuchu wojny na Ukrainie w 2014 r., została jej pozbawiona.

A skoro kongres inaugurował obchody 100-lecia KUL, to wiele miejsca poświęcono wyjątkowej roli tego uniwersytetu, jako jedynej „wyspy wolności” za czasów komuny, pomiędzy Łabą a Władywostokiem.

Gościem Kongresu był wybitny poeta i eseista Adam Zagajewski, który podczas spotkania autorskiego czytał swoje wiersze i dzielił się refleksją nad duchowym wymiarem poezji.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

„Jeden świat – wiele kultur"

2020-10-20 16:09

[ TEMATY ]

kultura

kongres

Adober Stock

23 – 24 października 2020 w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy odbędzie się Kongres „Jeden świat – wiele kultur".

Historia Kongresu sięga roku 2010, kiedy zainaugurowano cykl corocznych międzynarodowych konferencji, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli na istotne problemy współczesnego świata. Poprzednie edycje Kongresu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – w dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 3 tys. uczestników. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, technicznych, przyrodniczych, reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe.

Celem Kongresu jest wymiana myśli na ten fundamentalny temat w gronie prawników, teologów, filozofów, kulturoznawców, ekonomistów, pedagogów, politologów, socjologów, historyków, medioznawców oraz przedstawicieli innych nauk. W tegorocznej edycji Kongresu udział weźmie wielu wybitnych naukowców z wiodących ośrodków akademickich z kraju i ze świata.

W ramach Kongresu przewidziane zostały: XI Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Wpływ pandemii na rozwój społeczno-gospodarczy i kulturę”, konferencje tematyczne:

Zagrożenia czy szanse wobec religii i kultury w czasach pandemii

Wielokulturowość jako wyzwanie edukacyjne

Państwo i prawo

Koronawirus a gospodarka krajowa

Człowiek wobec osiągnięć technicznych

oraz II Kujawsko-Pomorskie Forum Nauki i Innowacji, podczas którego przedsiębiorcy z Kujaw i Pomorza będą mieli sposobność do zaprezentowania szerokiej publiczności rezultatów swoich projektów badawczo-rozwojowych oraz planowanych lub już wdrożonych innowacji.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną Kongres odbędzie się w formie zdalnej przy pomoc transmisji on-line na stronie www.kpsw.edu.pl oraz poprzez narzędzie do komunikacji na odległość. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt e-mail na adres: congress2020@kpsw.edu.pl, odpowiedzi otrzymają zaproszenie z linkiem na poszczególne konferencje.

Współorganizatorami wydarzenia są: Fundacja Watykańska Jozef Ratzinger – Benedykt XVI, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Bydgoszczy.

Program oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

www.oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl

tel. 52 365 84 26, 510 993 084,

e-mail: congress2020@kpsw.edu.pl

Zapraszamy do dialogu!

CZYTAJ DALEJ

Papież zatwierdził cud Matki Czackiej, założycielki Lasek

2020-10-28 12:25

[ TEMATY ]

beatyfikacja

Facebook

Kościół w Polsce będzie miał nową błogosławioną. Papież Franciszek zatwierdził dekret uznający cud za wstawiennictwem matki Elżbiety Czackiej, stanowiący ostatni warunek do jej beatyfikacji.

Matka Czacka to opiekunka niewidomych, założycielka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

Krzysztof Bronk - Watykan

Urodziła się 22 października 1876 r. w Białej Cerkwi, na terenie dzisiejszej Ukrainy. W wieku 22 lat straciła wzrok. Potraktowała to jako wezwanie do zajęcia się niewidomymi. Poznała nowoczesne metody pracy z niewidomymi i w 1910 r. założyła w Warszawie pierwszy dom dla niewidomych dziewcząt, z którego wyrosło Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Dostosowała alfabet Braille’a do wymogów języka polskiego. W 1918 r. utworzyła nowe zgromadzenie zakonne Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, którego charyzmatem jest służba niewidomym i wynagradzanie za duchową ślepotę świata. W 1922 r. rozpoczęła budowę zakładu w Laskach pod Warszawą, który dawał wykształcenie niewidomym, przygotowując ich do samodzielnego życia. Zmarła w 1961 r.

CZYTAJ DALEJ

Katechetka Marta Sienkiewicz: warto zatroszczyć się o relację z uczniem i własne świadectwo

2020-10-29 15:05

[ TEMATY ]

katecheza

koronawirus

Karol Porwich/Niedziela

Jako nauczyciele powinniśmy stawiać sobie granicę i trochę uczniom odpuścić. Zatroszczyć się o relację z dziećmi, dać świadectwo własnym życiem i postępowaniem – wyjaśniła mgr Marta Sienkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która wygłosiła prelekcję w ramach konferencji „Kościół w dobie koronawirusa. Aspekt teologiczno-praktyczny”.

„Razem na odległość – znaczenie katechezy online dla budowania wspólnoty i więzi w Kościele” - tak brzmiał tytuł prelekcji mgr Marty Sienkiewicz. Nauczycielka na co dzień pracuje z dziećmi z młodszych klas szkoły podstawowej, ucząc je religii.

Na wstępie katechetka zaznaczyła, że lekcje religii na odległość wyglądają zupełnie inaczej. - Nadal próbujemy być razem i wspierać się wzajemnie – podkreśliła. Przyznała również, że zwłaszcza początkowo spotkania online przynosiły wiele trudności, związanych z problemami sprzętowymi, a także z ustaleniem harmonogramu zajęć, tak by dla wszystkich był dogodny.

- Mieliśmy jedną katechezę online, a drugą do realizacji samodzielnie. Sprawiało to, że dzieci i rodzice musieli razem przysiąść i poświęcić trochę czasu na przerobienie materiału – wyjaśniła.

Marta Sienkiewicz zauważyła, że bardzo ważna w pracy zdalnej, okazała się troska o dzieci, wyrażona chociażby w pytaniu o to jak się czują, jak sobie radzą z zaistniałą sytuacją, co robią po lekcjach. - Dzieci potrzebują by je wysłuchać, by wiedziały, że jesteśmy z nimi w trudnościach jakie przeżywają. Przy okazji można np. opowiedzieć im o życiorysach świętych. Dzięki takiemu elastycznemu podejściu uczniowie chętniej gromadzili się przed ekranami, nasze lekcje nie były obowiązkowe. Okazanie zrozumienia spowodowało, że do lekcji dołączało więcej osób – podsumowała.

Przyznała, że zwłaszcza na początku lekcje były stresujące, ponieważ zarówno uczeń, jak i nauczyciel byli ciągle obserwowani przez opiekunów. Przez to aktywność dzieci była mniejsza. - Nauczyciele mogli się poczuć jak na hospitalizacji, nikt nie lubi gdy ktoś cały czas patrzy mu na ręce – wyjaśniła, dodając, że spotkała się jednak z dużą wyrozumiałością ze strony rodziców. - Cieszy to, że wielu opiekunów uczestniczy w zajęciach. Widać, że razem realizują zadania – nadmieniła.

Katechetka wyjaśniła, że zupełnie inaczej wyglądały również przygotowania do sakramentu pierwszej Komunii św., którą część dzieci przyjęła indywidualnie. - Dzieci zupełnie inaczej na to patrzą, myślę, że bardziej przeżyły sakrament i będą z tego większe owoce niż zazwyczaj – uznała.

- Byliśmy otwarci dla rodziców, nauczycieli... Budowanie wspólnoty przez media społecznościowe spowodowało, że te kontakty są teraz inne, mogliśmy się lepiej poznać, było więcej czasu na rozmowę – powiedziała nauczycielka.

Problemem było zmniejszone, ze względu na obostrzenia, uczestnictwo dzieci we Mszy św. Wielu rodziców nie podjęło trudu by zorganizować w domu Mszę online. Jednak z czasem, udało się namówić coraz więcej dzieci, by przekonały rodziców do tej formy celebracji. - Przekonywałam też rodziców, że to dobry sposób na spędzenie razem czasu z dzieckiem. Uczniowie sami przyznawali, że tęsknią za chodzeniem do kościoła – dodała.

Jak zauważyła katechetka, z czasem okazało się, że dzieci, które wcześniej nie były aktywne na lekcjach, poprzez zdalne nauczanie, stały się bardzo aktywne. - Czasem nawet się obrażali, że nie zdążyłam ich zapytać, choć wcześniej musiałam ich wyciągać do odpowiedzi – przyznała. Nauczycielka oceniła, że dzieci poczuły, że są również członkami Kościoła.

- Oczywiście uczniowie z klas 1-3 boją się zdalnego nauczania i wolą chodzić do szkoły. Bardzo istotne jest to, że my jako nauczyciele powinniśmy stawiać sobie granicę i trochę im odpuścić, zatroszczyć się o relację z dziećmi, dać świadectwo własnym życiem i postępowaniem – podsumowała prelegentka.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarne, wszystkie obrady odbywają się zdalnie, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wszelkie informacje na temat konferencji, w tym zapisy i pełny program - na stronie https:// kjaw007.wixsite.com/konferencja

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Przejdź teraz
REKLAMA: Artykuł wyświetli się za 15 sekund

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję